POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Política de Privacitat de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA

De conformitat amb la Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que el Responsable del tractament de dades de caràcter personal d’aquest lloc web és:

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, CIF: G42846238, Passeig Ferrocarril 335, 3-4. Casteldefells, Barcelona (08860), Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb núm. 3221.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant aquesta Política de Privadesa (o Política de Protecció de Dades) FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA informa els USUARIS dels llocs web: https://www.fundacionluzsolidaria.org, dels usos a què se sotmeten les dades de caràcter personal que es demanaven en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, es reserva la facultat de modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació en aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tinguis perfecte coneixement del seu contingut.

 

1. Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i el tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, posats a disposició dels Usuaris, responen, segons el cas concret, per gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes , felicitacions o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments prestats, oferts, patrocinats i/o sponsoritzats per FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, així com conèixer l’opinió dels usuaris, i a més, gestionar les sol·licituds d’ocupació, mitjançant la recollida de currículums, per tal de poder contactar amb l’interessat i dur a terme un procés de selecció.

 

2. Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i aquest estigui legitimat per fer-ho.

 

3. Legitimació

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA està legitimat al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a un o diversos fins específics, tal com recull l’article 6.1. a) del Reglament 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

 

4. Exactitud de les dades

D’altra banda, a fi que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzades. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent, a l’àrea o departament corresponent de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA.

 

5. Destinataris

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/les finalitat/s expressada/des, en els supòsits previstos segons Llei.

 

6. Drets dels usuaris

No obstant això, l’interessat de les dades personals en tot cas podrà exercitar els drets que li assisteixen, dacord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat,
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió,
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament,
  • Dret a oposar-se al tractament,
  • Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, i en la qual especificarà quin dels anteriors sol·licita que sigui satisfet, tramesa a l’adreça: FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, domicili social a aquests efectes a Passeig Ferrocarril 335, 3r 4a, Casteldefells, Barcelona (08860).

En cas de considerar vulnerat el dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).


7. Mesures de seguretat

Finalment s’informa que FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.


8. Obligatorietat de la introducció de dades de caràcter personal

Per accedir al lloc web de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA https://www.fundacionluzsolidaria.org no cal aportar cap dada de caràcter personal. No obstant això, per realitzar sol·licituds d’informació o realitzar la sol·licitud de productes o serveis concrets sí que pot ser necessari que l’usuari, interessat o client aporti dades als formularis existents al lloc web per a les finalitats descrites anteriorment. Els camps en què figuri un asterisc (*) són aquells que requereixen una resposta obligatòria. Si no se n’informa la conseqüència és la impossibilitat d’enviar la sol·licitud d’informació.


9. En relació amb les dades facilitades per l’usuari o client newsletter

En relació amb les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, interessat o client al formulari de registre mail, Newsletter, Vols que et truquem? i contactes, aquests compleixen estrictament la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu RD 1720/2007 que la desenvolupa. FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA informa a l’usuari, interessat o client que les dades esmentades seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat i per poder atendre la sol·licitud d’informació o contacte, prestant l’usuari, interessat o client consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals a aquest tractament.

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta Política de Privadesa, preguem que es posi en contacte amb nosaltres enviant un email a info@fundacionluzsolidaria.org.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, CIF: G42846238, Passeig Ferrocarril 335, 3º 4ª. Casteldefells, Barcelona (08860)